Fundusze Europejskie, UMWP, UE

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

  • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (nazywaną dalej Strategią). Dzięki wdrożeniu e-usług dotyczących informacji o zakresie działalności podmiotów leczniczych objętych projektem, systemu zdalnej rejestracji, systemu oceny jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych oraz wprowadzeniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pomorskich podmiotach leczniczych podnoszących jakość świadczonych usług medycznych projekt wpisuje się zakres celu strategicznego 2 „Aktywni mieszkańcy”, celu operacyjnego 2.4. „Lepszy dostęp do usług zdrowotnych” oraz kierunku działania 2.4.1. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”.

Zasady realizacji Strategii

Realizowane przedsięwzięcie, dzięki wprowadzeniu informatycznych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, itp. wraz ze specjalistycznymi szkoleniami personelu doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności pomorskich podmiotów leczniczych objętych projektem co powoduje, że projekt jest zgodny z „zasadą wymiaru cyfrowego”, jedną z 10-ciu zasad realizacji Strategii. Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” będzie realizowany przez Województwo Pomorskie z 16 podmiotami medycznymi, przez co projekt wpisuje się także w zasadę „wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa”.

Zobowiązania Województwa Pomorskiego

Planowane przedsięwzięcie będzie częściowo realizowało dwa zobowiązania Województwa Pomorskiego zapisane w Strategii. Pierwsze częściowo realizowane
zobowiązanie dotyczy „Stworzenia efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych”. Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” będzie realizował to zobowiązanie głównie poprzez realizację jego ósmego etapu realizacji „Wprowadzenie programów informatyzacji, ekonomizacji i poprawy jakości w wyznaczonych podmiotach leczniczych”. W związku z tym, że jednym z planowanych działań w projekcie jest wdrożenie informatycznego systemu jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń niepożądanych funkcjonujących w podmiotach medycznych, projekt realizuje w części także zobowiązanie „Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych”.

  • Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie dla Pomorzan”

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” realizować będzie przedsięwzięcie strategiczne o tym samym tytule („Pomorskie e-Zdrowie”) zapisane w „Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie dla Pomorzan”, (nazywanego dalej RPS ZdP). Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cel szczegółowy 2 „Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia”, priorytet 2.1. „Systemy informatyczne i telemedyczne” i działanie 2.1.1. „Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych” RPS ZdP, ponieważ w ramach projektu zrealizowane zostaną działania polegające na wdrożeniu systemów informatycznych z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia w województwie pomorskim.

Planowane przedsięwzięcie obejmowało będzie także działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia realizując strategiczne kryteria specyficzne dla RPS. Projekt realizowany będzie w wymienionych w rozdziale II podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, czyli obszarze strategicznej interwencji działania 2.1.1. RPS ZdP.

  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” realizowany będzie w ramach Priorytetu 7 „Zdrowie”, działania 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20. Projekt będzie realizował cel szczegółowy „Wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia”.

Projekty „Pomorskie e-Zdrowie” ma na celu wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia, dzięki czemu wpisuje się w ukierunkowanie tematyczne Działania 7.2.

Fundusze Europejskie, UMWP, UE - logotypy