Wartość projektu „Pomorskie e-Zdrowie" to 184 132 844 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić mają 143 080 540,80 zł, a wkład własny 41 052 303,2 zł zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie oraz Samorząd Województwa Pomorskiego (proporcjonalnie do planowanych w poszczególnych jednostkach nakładów inwestycyjnych). Projekt realizowany będzie w latach 2016-2021.

Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-20, Priorytet 7, "Zdrowie", działanie 7.2 "Systemy informatyczne i telemedyczne".