Wartość projektu „Pomorskie e-Zdrowie" to 191 976 498,25 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić mają 148 759 290,52 zł, a wkład własny 43 217 207,73 zł zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie oraz Samorząd Województwa Pomorskiego (proporcjonalnie do planowanych w poszczególnych jednostkach nakładów inwestycyjnych). Projekt realizowany będzie w latach 2016-2022.

Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-20, Priorytet 7, "Zdrowie", działanie 7.2 "Systemy informatyczne i telemedyczne".