Fundusze Europejskie, UMWP, UE

OPIS SPOŁECZNO – EKONOMICZNY

Pomorski system zdrowia będzie w przyszłości ulegał zmianom dostosowanym do wymagań zmieniającego się otoczenia, potrzeb jednostek i podmiotów tworzących i przyjętej strategii zwiększania swojego udziału w pomorskim rynku zdrowia. Szczególną rolę będzie odgrywać jakość i efektywność posiadanych systemów informatycznych. Pożądanym jest stworzenie docelowego, spójnego modelu informatyzacji wszystkich działających w regionie podmiotów leczniczych.

Na decyzje o konieczności podniesienia poziomu informatyzacji podmiotów medycznych ma także wpływ dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe jednostek ochrony zdrowia oraz rozpoczęty proces wdrożenia ogólnopolskiego systemu e-Zdrowie. Konieczność przeprowadzenia zmian w tym zakresie wymusza uchwalona ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) wymagająca m.in., aby od 1 stycznia 2018 roku w każdej placówce medycznej, przychodni, klinice, gabinecie prywatnym, NZOZ, oraz każdym innym podmiocie medycznym, dokumentacje medyczną będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej. Dotyczy to również indywidualnych praktyk lekarskich. Dotychczasowe, nie zintegrowane działania podmiotów leczniczych w Województwie Pomorskim stwarzają znaczne zagrożenie dla celu wytyczonego przez CSIOZ, którym jest m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim.
Do kluczowych systemów informatycznych mających wpływ na pracę szpitala należą:
• Szpitalny system informacyjny HIS (ang. Hospital Information System), mający uniwersalne zastosowanie w pracy personelu medycznego, w szczególności niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wymaganej ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia,
• Systemy RIS i PACS (ang. Radiology Information System i Picture Archiving and Communication System) do archiwizacji radiologicznej i transmisji obrazów cyfrowych, wspomagający pracę takich urządzeń jak tomografy komputerowe, rentgeny cyfrowe czy urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego,
• Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, obejmujący obejmuje takie obszary działalności jak: finanse i księgowość, kadry i płace, sprzedaż usług, gospodarkę magazynową itp.

Przeprowadzona analiza potrzeb podmiotów medycznych wykazała konieczność wdrożenia lub modyfikacji systemów finansowo – księgowych (ERP), systemów informacji szpitalnej HIS, systemów radiologicznych (RIS) oraz systemów transmisji obrazów cyfrowych (PACS). W przypadku systemów ERP, HIS, RIS i PACS już funkcjonujących w podmiotach medycznych konieczne jest przeprowadzenie analiz ich zgodności z wymaganiami interoperacyjności krajowej platformy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), a także zaplanowanie koniecznych modernizacji tych systemów jeśli okażą się one nie w pełni interoperacyjne.

Zapewnienie wydajnego i bezpiecznego środowiska pracy wyżej wymienionych systemów wymaga modernizacji szeroko pojętej infrastruktury teleinformatycznej podmiotów medycznych (od okablowania strukturalnego, poprzez urządzenia sieciowe, komputery, laptopy drukarki po serwery i urządzenia do archiwizacji). Przeprowadzone analizy wykazały istotne braki w infrastrukturze teleinformatycznej funkcjonującej w podmiotach medycznych, ponadto nawet posiadana infrastruktura często jest przestarzała lub zużyta i wymaga wymiany lub rozbudowy.

W zakresie infrastruktury, w przypadku kilku podmiotów medycznych konieczne jest także zapewnienie lepszego dodatkowego łącza dostępowego do regionalnej sieci szerokopasmowej. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest konieczny dla zapewnienia możliwości sprawnej wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Biorąc pod uwagę zakres planowanych w projekcie działań można stwierdzić, że doprowadzą one do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie oraz zapewnią interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów teleinformatycznych, co umożliwi komunikację z systemami e-zdrowia funkcjonującymi na poziomie krajowym.

Fundusze Europejskie, UMWP, UE - logotypy