Fundusze Europejskie, UMWP, UE

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Realizacja projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie komplementarna z realizacją następujących krajowych projektów z zakresu e-zdrowia, których beneficjentem jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

 1. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, tzw. projekt P1.
 2. „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”, tzw. projekt P2.

Projekt będzie komplementarny także z następującymi projektami zrealizowanymi przez podmioty lecznicze w ramach podziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 (nazywanego dalej RPO WP 2007-13):

 1. „Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ramach Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku” złożony przez Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku o wartości 2.2 mln zł,
 2. „Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku” złożony przez Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha SP ZOZ o wartości 8.2 mln zł,
 3. „Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie” złożony przez Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie o wartości 4.7 mln zł.

Komplementarność z powyższymi projektami będzie polegała na konieczności zapewnienia interoperacyjności i możliwości komunikacji wdrażanych systemów informatycznych z systemami informatycznymi wdrożonymi w ramach powyższych projektów. Szczególne znaczenie ma komplementarność z realizowanym na poziomie kraju projektem „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Zapewni ona funkcjonalności:

 • e-Recepta
 • e-Skierowanie
 • Internetowe Konto Pacjenta zasilane informacjami o zdarzeniach medycznych
 • Wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Aplikacja Usługodawców i Aptek
 • Analiza Danych
 • Platforma Publikacyjna MZ

Ponadto systemy wdrażane w poszczególnych podmiotach leczniczych będą musiały uzupełniać funkcjonalności systemów wdrożonych w tych podmiotach w ramach RPO WP 2007-13.

Fundusze Europejskie, UMWP, UE - logotypy