Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Posiedzenie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego gościł Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, w skład którego wchodzą Członkowie Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego wraz z oddelegowanymi pracownikami wojewódzkich urzędów marszałkowskich. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście m.in. Janusz Cieszyński Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Celem głównym posiedzenia było sformułowanie stanowiska do przedstawienia w trakcie prac Konwentu Marszałków Województw RP w zakresie istotnych zagadnień i przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionach, w szczególności w zakresie platform regionalnych e-zdrowia.

Obrady otworzył Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, następnie Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UM Województwa Pomorskiego prowadzący obrady omówił Agendę i zaprosił do wysłuchania prezentacji o historii sali „Niebo polskie”, w której odbywają się obrady.

Pierwszego dnia posiedzenia poruszano następujące tematy:

„Cyfryzacja ochrony zdrowia – priorytety na 2019 r.” Prezentację prowadził Janusz Cieszyński Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawił tło historyczne wdrożenia platformy P1, a następnie szczegółowo działania w zakresie uruchomienia pierwszych funkcjonalności e-zdrowia w 2018 r.: e-skierowanie i e-recepta.

„Pomorskie e-Zdrowie”. Marcin Stefański, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UM Województwa Pomorskiego przedstawił zakres projektu, bieżące działania, budżet i harmonogram planowanych działań. Zakres projektu Pomorskie e-Zdrowie to m.in. wymiana EDM, e-usługi dla pacjentów i ich rodzin, dostosowanie podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie do wymiany EDM. W ramach Platformy Regionalnej PeZ przewiduje się utworzenie Portalu Personelu, Portalu Samorządu oraz Portalu Pacjenta.

„Stan zaawansowania projektu MSIM”. Karolina Czaharyńska z Departamentu Inwestycji Strategicznych UM Województwa Małopolskiego przedstawiła zakres projektu, bieżące działania, budżet i harmonogram planowanych działań. W ramach MSIM przewiduje się zapewnienie mieszkańcom województwa małopolskiego, pacjentom i personelowi medycznemu podmiotów leczniczych dostępu do trzech e-usług: wymiana EDM, dostęp pacjentów do danych medycznych, e-Rejestracja regionalna.

„Elektroniczne usługi” – prezentacja dotycząca elektronicznych usług publicznych. Ewa Janczar, z-ca dyr. Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UM Województwa Mazowieckiego omówiła idę inteligentnych miast i e-administracji – „Miasto jako platforma”. Wskazała istotne argumenty przemawiające za tworzeniem formularzy e-usług na poziomie centralnym w celu zapobiegania nadmiernemu skomplikowaniu na poziomach regionalnych i gminnych.

Drugiego dnia (3 kwietnia) obrady przeniosły się do siedziby spółki PKM S.A., gdzie uczestników przywitał Grzegorz Mocarski Prezes Zarządu PKM S.A. Przedstawił uwarunkowania związane z lokalnymi połączeniami kolejowymi, a także tło historyczne i ekonomiczne powstania całkowicie nowej linii kolejowej – pierwszej w Polsce od ponad 40 lat. Celem głównym spotkania było zaprezentowanie wdrożenia systemów informatycznych w PKM S.A., które zakończyło się sukcesem i z powodzeniem może być przykładem dla innych tego typu projektów. Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie pomieszczeń Lokalnego Centrum Sterowania PKM z prezentacją systemów informatycznych nadzoru ruchu, monitorowania zdarzeń oraz monitoringu wizyjnego infrastruktury.

Po zakończeniu prezentacji nastąpiło podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad przez Dyrektora Marcina Stefańskiego, który podziękował gospodarzom PKM S.A. za przyjęcie, a Członkom Zespołu Eksperckiego za przybycie i udział w posiedzeniu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.