Fundusze Europejskie, UMWP, UE

FINANSOWANIE I HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Wartość projektu „Pomorskie e-Zdrowie” to 191 976 498,25 zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić mają 148 759 290,52 zł, a wkład własny 43 217 207,73 zł zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie oraz Samorząd Województwa Pomorskiego (proporcjonalnie do planowanych w poszczególnych jednostkach nakładów inwestycyjnych). W dniu 25 listopada 2021 r. wydłużono realizację projektu Pomorskie e-Zdrowie do 31 grudnia 2023 r. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2023.

Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-20, Priorytet 7, „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”.

Fundusze Europejskie, UMWP, UE - logotypy